INFORMATIE

VERVOLGOPLEIDING
De actuele informatiebrochure kan worden gedownload.
Afhankelijk van inzet en aanleg heeft het aspirant-lid waarschijnlijk na afronding van de OpMaat-lessen voldoende vaardigheid en muziekkennis om de basisopleiding af te sluiten. Als het aspirant-lid na afloop van de OpMaat-lessen besluit door te gaan met de vervolgopleiding, wordt het getest voor een harmonie-instrument. Ieder aspirant-lid krijgt de gelegenheid om verschillende instrumenten uit te proberen en in overleg bepaalt de harmonie welk instrument het best past (zie ook hieronder bij instrument). Dan kan de opleiding voor een harmonie-instrument worden voortgezet bij een professionele muziekopleiding. De leerlingen van de harmonie volgen hier hun lessen. Dit noemen we de vervolgopleiding. De meeste lessen worden in Posterholt gegeven. In een enkel geval kan de vervolgopleiding ook door de harmonie worden verzorgd.

INZET, NIVEAU EN AANLEG
De harmonie vindt een goede opleiding zeer belangrijk en we willen dan ook zoveel mogelijk aspirant-leden de gelegenheid bieden om de vervolgopleiding te volgen. Of het aspirant-lid inderdaad hiervoor in aanmerking komt, is afhankelijk van inzet, niveau en aanleg. De vervolgopleiding is erg duur: de totale kosten bedragen € 800,- per leerling per jaar. Slechts een klein gedeelte van de kosten komt voor rekening van het aspirant-lid (zie download bijzondere voorwaarden). In principe gaan we ervan uit dat ieder aspirant-lid voldoende inzet heeft getoond en voldoende niveau heeft behaald om de vervolgopleiding te beginnen.

DE LESSEN
De muzieklessen worden wekelijks gegeven. Hierbij worden de schoolvakanties in acht genomen. Er wordt naar gestreefd om deze lessen in Posterholt te laten plaatsvinden. Dit zijn maximaal 35 lessen van elk 20 minuten per deelnemer in groepsverband of individueel. Leden van 18 jaar en ouder krijgen in een cursusjaar slechts 25 lessen van 20 minuten, omdat de gemeente boven deze leeftijd geen subsidie meer verstrekt. Op welke dag en op welk tijdstip deze lessen worden gegeven, is afhankelijk van het instrument dat wordt bespeeld.

INSTRUMENT
In principe is het mogelijk om elk blaasinstrument of slagwerkinstrument te gaan bespelen. Welk instrument het aspirant-lid uiteindelijk krijgt toegewezen, is afhankelijk van voorkeur, aanleg, geschiktheid voor een instrument, het beschikbaar zijn van het instrument én van de behoefte binnen de harmonie aan een bepaald instrument. Het instrument door de harmonie in bruikleen ter beschikking gesteld. Uiteraard wordt verwacht dat zeer zorgvuldig met het instrument wordt omgegaan. Daarom wordt een officiële bruikleenovereenkomst opgesteld.

AFSPRAKEN
Wanneer er iets niet in orde is met het instrument, meld dit dan direct bij de verantwoordelijke persoon (zie contact). Reparaties aan het instrument zijn voor rekening van de harmonie, tenzij er aanwijsbaar onzorgvuldig mee is omgegaan. Dan zijn de reparatiekosten voor rekening van het aspirant-lid. Denk eraan dat een instrument gemiddeld ongeveer € 3.000,- kost en dat reparaties erg duur kunnen zijn. De leraar legt uit hoe het instrument het best verzorgd kan worden.
Het instrument mag incidenteel gebruikt worden voor andere activiteiten dan binnen de opleiding, het jeugdorkest of de harmonie, bijvoorbeeld meenemen naar school om daar in een orkestje te spelen. Dat mag alleen na toestemming van het bestuur van de harmonie. Neem hiervoor contact op met Erik Cuijpers (zie contact). Mochten er in dit geval – ook na toestemming – reparaties nodig zijn, dan zijn de kosten voor rekening van het lid.
De harmonie heeft de instrumenten niet verzekerd tegen verlies, diefstal en beschadiging, omdat de kosten hiervan zeer hoog zijn. Neem dus beslist geen onnodige risico’s, bijvoorbeeld het instrument uitlenen of het ergens onbeheerd laten liggen.

ORKESTKLAS
De leerlingen die een halfjaar les hebben gehad op een instrument gaan dan in groepsverband musiceren, om zo de stap naar de jeugdharmonie te verkleinen. Na een jaar in dit groepje gespeeld te hebben, maken ze de overstap naar de jeugdharmonie. Deze groepjes repeteren in de Beuk op de donderdagmiddag na schooltijd onder leiding van Jan Vossen. Tijdens de voorspeeldag in het najaar zullen ze samen optreden. Lees meer over de orkestklas.

MUZIEK OP DE BASISSCHOOL
In 2013 is door vakleerkrachten -in samenwerking met de harmonie en de gemeente- gestart met het geven van muziekles op de basisschool. Op deze manier maken de kinderen op jonge leeftijd kennis met muziek in allerlei vormen. Aan het einde van het schooljaar vindt de afsluiting van het project plaats. De harmonie en de jeugdharmonie participeert hierin.  Elk jaar melden zich na het project kinderen aan bij de muziekopleiding van de harmonie. Bekijk ook dit filmpje over kinderen met een instrument op de basisschool.